Algemene voorwaarden Lina DESIGN

Versie : 04/01/2024

 

Artikel 1 | Algemeenheden

1. Voor elke opdracht of levering zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij er een duidelijk omschreven en door beide partijen ondertekend contract bestaat.
2. Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden. De meest recente versie is terug te vinden op http://www.linadesign.be/algemene-voorwaarden of op eenvoudig verzoek per post en mail te verkrijgen.
3. Indien er wijzigingen aangebracht worden, treden die in 30 dagen na bekendmaking ervan op de Lina DESIGN website en/of aan de klant zelf. Indien een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen – de overeenkomst neemt dan een einde op de 30° dag na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging door de klant.
4.. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lina DESIGN en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
5. Wijzigingen van contactgegevens van de opdrachtgever zoals adressen, telefoonnummers , contactpersonen en e-mailadressen van de klant moeten onmiddellijk schriftelijk of via mail door de klant aan Lina DESIGN worden meegedeeld. Indien de klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden , is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade en kosten die Lina DESIGN als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 2 | Offertes

1. De offertes en bestekken van Lina DESIGN zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 30 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door Lina DESIGN.
2. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
4. Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door Lina DESIGN aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5. De offertes en bestekken van Lina DESIGN worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

Artikel 3 | Indexering

1.Wanneer de prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien.

Artikel 4 | Bestellingen

1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de offerte, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van een bepaalde job of dienst door de klant via mail. Lina DESIGN is gerechtigd een voorschot te vragen van 30% op de volledige prijs van de bestelling.
2. Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
3. Lina DESIGN heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

Artikel 5 | Prijzen

1. Alle door Lina DESIGN opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Lina DESIGN is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 6 | Facturen

1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 20 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal per e-mail verstuurd of op papier via de gewone post. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 3% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
2. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan Lina DESIGN kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lina DESIGN een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
3. Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan Lina DESIGN te worden meegedeeld.
4. Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
5. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van Lina DESIGN op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
6. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft Lina DESIGN het recht elke deellevering te factureren.
7. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en Lina DESIGN andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is Lina DESIGN bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
8. Voorts is opdrachtgever gehouden Lina DESIGN te vergoeden alle kosten, die Lina DESIGN maakt ter incasso van de openstaande bedragen. Lina DESIGN hoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten door Lina DESIGN zijn gemaakt.
9. Bij te late betaling behoudt Lina DESIGN zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren.

Artikel 7 | Termijnen en levering

1. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen
kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
2. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die Lina DESIGN nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
3. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
4. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is Lina DESIGN gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

Artikel 8 | Annulering van de bestellingen

1. Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de offerte, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door Lina DESIGN te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

Artikel 9 | Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, per reguliere post worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
2. Een overeenkomst, aangegaan voor een bepaalde duur, kan door de afnemer worden verlengd tegen het einde van de termijn. Wordt zo’n overeenkomst een tweede maal verlengd, dan wordt het automatisch en zonder verwittiging van Lina DESIGN een overeenkomst van onbepaalde duur.

Artikel 10 | Beëindiging van een overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Lina DESIGN niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is Lina DESIGN bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door Lina DESIGN geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveringen blijven in stand.
2. Indien Lina DESIGN bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.
3. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft Lina DESIGN recht op een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, inhoudende een vergoeding van gemaakte kosten, een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
4. Opzegging dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Het moment waarop Lina DESIGN de opzegging ontvangt wordt beschouwd als opzegdatum.

Artikel 11 | Materialen en ter beschikking gestelde goederen

1. Beeldmateriaal of teksten, die door de opdrachtgever worden aangeleverd via eender welke digitale of elektronische manier, papier of eender welke andere drager, en die dienen ter voorbereiding of ontwikkeling van producten of diensten die door Lina DESIGN moeten uitgewerkt worden, hoeven niet terug bezorgd te worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.
2. De opdrachtgever vrijwaart Lina DESIGN voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door Lina DESIGN.
3. De opdrachtgever ontslaat Lina DESIGN uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden gesteld van Lina DESIGN door om het even welke reden, behoudens opzet of grove schuld van Lina DESIGN.
4. De opdrachtgever draagt alle risico’s, verantwoordelijkheden en kosten van de door Lina DESIGN in het kader van de bestelling ter beschikking gestelde goederen, documenten, projecten, enz...

Artikel 12 | Klachten - aansprakelijkheid

1. Om aanvaard te worden moeten alle klachten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ingediend zijn.
2. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Lina DESIGN zouden teweegbrengen, ontslaan Lina DESIGN in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
3. De afgifte van de ondertekende en gedateerde “goed voor verwerking” of “goed voor druk” ontslaat mij van elke aansprakelijkheid in verband met fouten nadien vastgesteld. Dit document blijft mijn eigendom en vormt het bewijsmiddel in geval van geschil.
4. Lina DESIGN zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal Lina DESIGN echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.
5. Lina DESIGN is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar Lina DESIGN weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lina DESIGN kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
6. Lina DESIGN is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
7. Indien de opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van acht (8) dagen te lopen op het ogenblik van de ontvangst van de factuur.
8. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.
9. De aansprakelijkheid van Lina DESIGN beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding.
10. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden, verbonden aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
11. De opdrachtgever vrijwaart Lina DESIGN voor alle aanspraken van derden.
12. Lina DESIGN is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Lina DESIGN.
13. Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, vervalt elk recht tot klacht.
14. Lina DESIGN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lina DESIGN is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15. Bij staken van diensten door Lina DESIGN zal de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen eisen.

Artikel 13 | Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lina DESIGN opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor Lina DESIGN niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Lina DESIGN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 | Intellectuele rechten

1. Creaties verzorgd door Lina DESIGN blijven altijd onvervreemdbaar mijn eigendom, zowel moreel als intellectueel, en zijn niet door de klant opeisbaar, tenzij er uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
2. Behoudens andersluidend beding, blijft Lina DESIGN alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en prestaties zoals bijvoorbeeld software, grafisch materiaal, websites, concepten, adviezen, rapporten, enz…. Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van Lina DESIGN en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Noch mogen ze worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door Lina DESIGN bij derden ingekochte producties blijft eigendom van deze derden. Indien een gebruiker een schending begaat op het vlak van intellectuele eigendomsrechten kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Lina DESIGN. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de gebruiker.
3. Indien Lina DESIGN beschadiging constateert aan haar uitgevoerde werken en prestaties zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt Lina DESIGN zich het recht voor, de rechten aan de opdrachtgever te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het beschadigde product definitief te verwijderen.
4. Lina DESIGN is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers.
5. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door Lina DESIGN, dient er een bronvermelding te zijn van Lina DESIGN (Copyright © Lina DESIGN - www.linadesign.be).
6. Lina DESIGN behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15 |  Verwerking van persoonsgegevens

1. Lina DESIGN verzamelt en verwerkt, voor administratieve en commerciële doeleinden, persoonsgegevens in de uitvoering van haar opdracht uit deze overeenkomst. Lina DESIGN wordt beschouwd als verantwoordelijke verwerker indien Lina DESIGN het doel en de middelen van de verwerkingshandeling bepaalt. Dergelijke verwerkingshandelingen gebeuren uitsluitend in overeenstemming met de geldende Privacy wetgeving en op basis van de Privacy Statement zoals voorzien op onze website.

Artikel 16 | Geschillen

1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de verbintenis uitgevoerd werd of diende uitgevoerd te worden.
2. Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, worden alle geschillen door de rechtbank van Ieper behandeld.


Extra voorwaarden specifiek van toepassing op de webhosting activiteiten van Lina DESIGN

Artikel 17 | Overeenkomst

1. Een overeenkomst betreffende hosting komt tot stand op de dag waarop het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend per reguliere post in het bezit is gekomen van Lina DESIGN, of de bestelling via e-mail werd bevestigd. Activering van de hostingaccount geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze schriftelijke opdracht.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van twaalf (12) maanden, vanaf de datum van huidige overeenkomst, en zal jaarlijks automatisch worden vernieuwd voor een zelfde periode van twaalf (12) maanden, indien er uiterlijk één (1) maand voor de komende vervaldag geen aangetekende opzeg wordt verstuurd door één van de partijen.
3. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per mail worden opgezegd uiterlijk één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgend jaar verschuldigd zijn.
4. Indien uw account wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van uw account worden verwijderd (data/websites/emailadressen, -aliassen en mailinglists).
5. Bij opzeggingen in de loop van een betalingstermijn door de opdrachtgever zal geen restitutie van reeds betaalde bedragen plaatsvinden.
7. De klant moet een functionerend e-mailadres hebben dat bij bestelling aan Lina DESIGN bekend gemaakt wordt.

Artikel 18 | Gebruik van de webhosting

1. Alle aanvragen voor webhosting door de opdrachtgever worden aangevraagd op naam van Lina DESIGN en blijven onze eigendom. Lina DESIGN stelt deze ter beschikking van de opdrachtgever met in achtneming van de in dit artikel (Artikel 18: Het gebruik van de webhosting) genoemde punten.
2. Voor de hosting werkt Lina DESIGN samen met een gespecialiseerde hostingpartner.
3. De klant zal de Lina DESIGN faciliteiten niet gebruiken voor het opslaan, ter beschikking stellen of publiceren van eender welke afbeelding of tekst welke kan beschouwd worden als zijnde obsceen, pornografisch, ontuchtig, racistisch, cultureel, relgieus of ingaande tegen de algemeen beschouwde moraal of die anderszins kwetsend genoemd kan worden. Lina DESIGN heeft hierbij het recht om zelf te bepalen welk materiaal al dan niet onder bovenvermelde categorieën valt en mag zulk materiaal zonder waarschuwing verwijderen.
4. De klant zal de Lina DESIGN faciliteiten niet gebruiken voor het ter beschikking stellen of verspreiden van software die valt onder het auteursrecht, tenzij de klant volledig zelf alle rechten van deze software in handen heeft voor het publiceren en/of verkopen ervan.
5. De klant zal de Lina DESIGN faciliteiten niet gebruiken voor het verzenden of ontvangen van antwoorden op zogenaamde “bulk commercial email”, noch zal de klant de faciliteiten gebruiken voor het versturen van ongevraagde email (spamming) in welke vorm dan ook. Noch zal de klant de Lina DESIGN faciliteiten gebruiken voor het schaden van eender welke internet gebruiker, op welke wijze dan ook.
6. De klant zal aan derden niet toestaan dat de Lina DESIGN faciliteiten gebruikt worden voor het overtreden van de zonet vernoemde punten 3, 4 en 5.
7. De klant geeft Lina DESIGN het recht om grote hoeveelheden of verdachte datatransferts te onderzoeken of deze niet ingaan tegen deze algemene voorwaarden.
8. Lina DESIGN behoudt zich het recht om grote bestanden te verhuizen naar een andere server indien dit nodig zou blijken voor een goede en effectieve dienstverlening en beschikbaarheid van deze bestanden.
9. De klant verklaard hierbij geen enkele poging te ondernemen, onder welke vorm dan ook, om niet-geautoriseerde toegang te bekomen tot de servers en het netwerk welke Lina DESIGN ter
beschikking stelt. Het niet naleven van deze verklaring kan leiden tot gerechterlijke vervolging en het onmiddellijk stopzetten van het aan de klant toegewezen account, zonder enig voorafgaande waarschuwing en/of terugbetaling van eventueel reeds uitgevoerde betalingen.
10. Klanten zullen het door hen gehuurde account niet onderverhuren, transfereren, verkopen of ter beschikking stellen aan derden zonder het voorafgaande akkoord van Lina DESIGN. Lina DESIGN behoudt het recht om dergelijke verzoeken al dan niet te aanvaarden.
11. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de elektronische gegevens die beschikbaar gesteld worden op zijn account. De klant draagt alle verantwoordelijkheid voor eventuele schade die berokkend wordt ten gevolge van het opslaan of verdelen van zijn/haar elektronische gegevens die resulteren in een inbreuk op eender welke lokale, regionale, nationale of internationale wetgeving of reglementering.
12. De overeengekomen prijzen gelden in geval van webhosting voor het overeengekomen aantal megabytes. Bij overschrijding van het overeengekomen aantal megabytes zal een bijkomende vergoeding door de klant dienen betaald te worden in verhouding tot de overschrijding (upgrade na drie (3) maanden). Huidige bepaling verleent de klant alleszins geen toelating tot overschrijding van het overeengekomen aantal megabytes, en maakt voorbehoud voor de schade welke Lina DESIGN hierdoor zou lijden.

Artikel 19 | Betaling

1. Voor elke betaling zal door Lina DESIGN een factuur opgesteld worden. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.
2. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling de hosting door Lina DESIGN.
3. Tot het moment waarop de betaling voor een prestatie is ontvangen blijft Lina DESIGN formeel eigenaar van hetgeen uit haar prestaties voortvloeit zoals de Website, haar eventuele opbrengsten, enz.
4. Aanmaak kosten (setup fees) voor uw server of voor veranderingen aan uw server worden niet terugbetaald.
5. Factuur zal één maand voor het verstrijken van het termijn worden verstuurd.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Indien Lina DESIGN aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 20 | Aansprakelijkheid

1. Lina DESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Lina DESIGN is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
2. De huurder verklaart Lina DESIGN direct op de hoogte te stellen indien de client aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met activiteiten van huurder op het internet.
3. De klant begrijpt en aanvaardt dat er zich tijdelijke onderbrekingen van om het even welke internetdiensten kunnen voordoen, alsook in de uitvoering van huidige overeenkomst, en dat dit alles normaal dient aanvaard te worden.
4. Lina DESIGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van schade die ontstaat door niet of gebrekkig functioneren van telefoonaansluitingen, telefoon- of kabelnetwerken, het internet, virtual en dedicated internetservers en virtual hosting sites, voor zover dat niet aan schuld van Lina DESIGN of die van de verhuurder van de webruimte te wijten is. Evenmin zullen dergelijke onderbrekingen aan de klant het recht kunnen verschaffen om enige terugbetaling van Lina DESIGN te vorderen, of om de overeenkmst voortijdig te beëindigen.
5. In geval van blijvend niet of gebrekkig functioneren is Lina DESIGN gehouden de opdrachtgever, indien deze dit wenst, adequaat te informeren en adviseren over alternatieve mogelijkheden. De opdracht hiertoe vormt een afzonderlijk contract.


Extra voorwaarden specifiek voor domeinnaam registratie via Lina DESIGN

Artikel 21 | Algemeen

1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Lina DESIGN, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Lina DESIGN staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Lina DESIGN. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

2. Bij registratie van internetdomeinnamen is Lina DESIGN verplicht om de naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummer, de start- en vervaldatum van de registratie en de bijhorende nameserverinformatie door te geven aan de organisatie die de domeinextensie beheert. Deze informatie is publiek toegankelijk via het WHOIS protocol en via sommige websites. De publieke aard van deze informatie is eigen aan de werking van de domeinnaamprocedures en valt volledig buiten de bevoegdheid van Lina DESIGN voor wat betreft het eventuele gebruik door deze organisaties of derden van deze informatie.


Extra voorwaarden specifiek voor de website ontwikkeling activiteiten van Lina DESIGN

Artikel 22 | Algemeen

1. Een overeenkomst betreffende webdesign komt tot stand op de dag waarop een kopie van de offerte getekend en volledig naar waarheid is ingevuld via wederzijdse acceptatie op een tijdstip waarop de geldigheid van de offerte van kracht is en schriftelijk per reguliere post in het bezit is gekomen van Lina DESIGN, of de bestelling via e-mail werd bevestigd. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 22 | Betaling

1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot te betalen van 30% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
2. Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag.

Artikel 23 | Uitvoeringstermijn - levering

1. De door Lina DESIGN opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Lina DESIGN, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Lina DESIGN het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
3. In de overeenkomst kunnen specifieke deeltijdse opleveringsmomenten worden voorzien. De klant moet uitdrukkelijk toestemming geven om de website (geheel of gedeeltelijk) online te plaatsen.

Artikel 24 | Meerwerk

1. Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Lina DESIGN.  Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Lina DESIGN worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:
2.1 Uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;
2.2 Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Lina DESIGN kenbaar zijn gemaakt;
2.3 gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Lina DESIGN in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Lina DESIGN weinig of geen invloed kan uitoefenen;
2.4 tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.
Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 25 | Aansprakelijkheid

1. Lina DESIGN verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Lina DESIGN zijn middelenverbintenissen. Lina DESIGN is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

2.In geen geval is Lina DESIGN aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld, maar niet-limitatief, commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst- of omzetderving, inkomstenverlies, personeels- en administratiekosten, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant, enz. Lina DESIGN kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Lina DESIGN netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Lina DESIGN. Lina DESIGN kan ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Lina DESIGN gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. Ongeacht de aard van de schade en de graad van de fout, zal de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Lina DESIGN volgens of in verband met een met Lina DESIGN gesloten overeenkomst, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het totaal bedrag van de door de klant betaalde koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de goederen of van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.
3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Lina DESIGN geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
4. Lina DESIGN het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst
te beëindigen indien:
4.1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet;
4.2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
4.3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
4.4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 26 | Referentie

1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Lina DESIGN voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam en aard van het project en een adresverwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen. Onderaan de ontwikkelde website staat tevens ook een vermelding van Lina DESIGN.

Artikel 27 | Onderhoud van de website

1. Onder onderhoud wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (templates, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is Lina DESIGN niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund of geüpdated worden door de externe ontwikkelaars.
2. Deze dienst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk of per mail te melden ten laatste één maand voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende jaar verschuldigd zijn.

Artikel 28 | Garantie

1. Gedurende drie maanden na de datum van oplevering heeft opdrachtgever volledige garantie op taal- en programmeerfouten indien deze geconstateerd worden op de ondersteunde browsers
2. Ondersteunde browsers: meest recente versies van volgende browsers:
- Google Chrome
- Safari
- Mozilla Firefox
- Internet Explorer (Edge)
En elke versie die één versie ouder is dan de huidige versie.

3. Uitgesloten van garantie zijn technische problemen (of anderszins) die ontstaan als gevolg van het niet juist of niet volledig installeren van de browser van welk merk ook of die ontstaan als gevolg van het niet correct gebruik van de browser door de gebruiker of bezoeker van de website. Eveneens uitgesloten zijn de problemen die ontstaan door het niet correct kunnen behandelen van een HTML of PHP-pagina door een browser van gelijk welk merk.
4. Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door opdrachtgever of derden.